http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowujÄ…cej konkurs

„EUROPO JESTEÅšMY Z TOBÄ„.
15 lat w Unii Europejskiej w Barwach BiaÅ‚o-Czerwonych”

https://www.soswsokolka.pl/images/prezentacja-europo-obraz.jpg

Konkurs realizowany przez WojewodÄ™ Podlaskiego, Kuratorium OÅ›wiaty i MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku we wspóÅ‚pracy z PodlaskÄ… RodzinÄ… SzkóÅ‚ Imienia Bohaterów Walki o NiepodlegÅ‚ość Rzeczypospolitej z okazji ÅšwiÄ™ta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasze działania:

SpoÅ‚eczność oÅ›rodka zawsze chÄ™tnie czci pamięć ważnych dla naszego narodu dat. Delegacja uczniów i sztandar szkoÅ‚y uczestniczyli w obchodach majowych Å›wiÄ…t narodowych. Uczniowie wykonali dekoracje, którymi uczciliÅ›my Å›wiÄ™to Konstytucji 3 Maja, Flagi PaÅ„stwowej oraz 15-lecie czÅ‚onkostwa Polski w UE.

SzukaliÅ›my informacji u wÅ‚odarzy naszego miasta i powiatu, by u źródÅ‚a dowiedzieć siÄ™ jakie korzyÅ›ci i sukcesy odnieÅ›liÅ›my przez 15 lat w UE – wywiad, gala.

NastÄ™pnie odwiedziliÅ›my miejsca, które ulegÅ‚y przemianie, by uwiecznić je w konkursie i wystawie fotograficznej.

DziaÅ‚aliÅ›my wspólnie z rodzicami, którzy aktywnie wÅ‚Ä…czyli siÄ™ w nasze uroczystoÅ›ci, dopingowali nas i uczestniczyli wraz z nami w zawodach sportowych, oklaskiwali nasze europejskie stroje i pomagali dekorować szkoÅ‚Ä™.

JednÄ… ze wspaniaÅ‚ych akcji byÅ‚ Mityng – Rodzinny Bieg dla Europy.

DzieÅ„ kulinarny „Barwy i smaki Europy”, pokazaÅ‚ jak jesteÅ›my kreatywni w tworzeniu biaÅ‚o-czerwonych potraw, a tort w kolorach UE i Polski byÅ‚ sÅ‚odkim zwieÅ„czeniem naszych zmagaÅ„.

Kolejny dzieÅ„ „Podróż po Europie”- to prawdziwa eskapada do europejskich krajów. Klasy wykonaÅ‚y plakaty zawierajÄ…ce informacje o wylosowanych krajach, przybliżajÄ…c muzykÄ™, historiÄ™, ważne postaci.

ZwieÅ„czeniem naszych podróży byÅ‚o ognisko w rytmach i barwach europejskich.

DziÄ™ki wycieczce na przejÅ›cie graniczne w Kuźnicy BiaÅ‚ostockiej zapoznaliÅ›my siÄ™ ze specyfikÄ… pracy na granicy Polski z BiaÅ‚orusiÄ…, która jest zarazem wschodniÄ… granicÄ… Unii Europejskiej.

Na koniec sprawdziliśmy wiedzę o Polsce w UE, w Quizie oraz zasadziliśmy Dąb Pamięci, by upamiętnić okrągłą rocznicę obecności Polski w UE i nasze działania.