http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór 2019/2020

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka 
w Sokółce informuje, iż nabór kandydatów do szkół wchodzących w skład Ośrodka na rok szkolny 2019/2020
dla uczniów prowadzony będzie do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem 

- klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sprzężeniami. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wybierając kierunek: kucharz 

- klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną oraz sprzężeniami. Kandydaci do tej klasy realizują przysposobienie do pracy w zakresie kucharstwa, stolarstwa  i krawiectwa.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I:

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą ubiegać się uczniowie, którzy dysponują orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 2. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły podstawowej,
2/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
3/ jedno zdjęcie, 
4/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający
o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).

§ 3. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowch (ponadgimnazjalnych) powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem:
a) typu szkoły,
b) w przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia – kierunku kształcenia,
2/ jedno zdjęcie,
3/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, 
4/ zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu ośmioklasisty/ gimnazjalnego (jeśli dotyczy),
5/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku,
6/ orzeczenie lub opinia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
7/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający
o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada),

§ 4. Zgodnie z Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 5/2019 i Nr 6/2019 z dn. 31 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej, zarządza się, co następuje: 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół:

- składanie dokumentów od 13 maja do 18 czerwca 2019r. do godz. 16.00
- uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty od 21czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00
- ogłoszenie listy przyjętych 5 lipca 2019r. o godz. 10.00
- wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie do 8 lipca 2019r. do godz.16.00
- potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty do 10 lipca 2019r. do godz. 16.00
- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 lipca 2019r. o godz. 10.00
- poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12 lipca 2019r. do godz. 14.30

Informujemy, że przyjmowanie uczniów do szkół
wchodzących w skład SOSW trwa przez cały rok!

Informacja dla kandydatów

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w:

- Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem

- Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, sprzężeniami

- Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami 

- Internacie dla uczniów niepełnosprawnych spoza terenu Sokółki.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż Ośrodek organizuje zajęcia:

• nauczania indywidualnego uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły
• rewalidacyjno – wychowawcze uczniom z niepełnosprawnością głęboką  i sprzężeniami, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły
• wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub,
u których wykryto niepełnosprawność w wieku od urodzenia do czasu pójścia do szkoły.

Wzory dokumentów do pobrania tutaj