http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór 2022/2023

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka 
w Sokółce informuje, iż nabór kandydatów do szkół wchodzących w skład Ośrodka na rok szkolny 2022/2023
dla uczniów prowadzony będzie do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem 

- klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sprzężeniami. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy wybierając kierunek: kucharz 

- klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną oraz sprzężeniami. Kandydaci do tej klasy realizują przysposobienie do pracy w zakresie kucharstwa, stolarstwa  i krawiectwa.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I:

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą ubiegać się uczniowie, którzy dysponują orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 2. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły podstawowej,
2/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
3/ jedno zdjęcie, 
4/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający
o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).

§ 3. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowch powinna zawierać:

1/ wypełnione podanie/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem:
a) typu szkoły,
b) w przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia – kierunku kształcenia,
2/ jedno zdjęcie,
3/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
4/ zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu ósmoklasisty (jeśli dotyczy),
5/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku,
6/ orzeczenie lub opinia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
7/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekający o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada),

§ 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim, ustala się:

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w SOSW:

- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 16 maja do 20 czerwca 2022r.;

- uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r.;

- potwierdzenie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one  złożone w uzupełnieniu  wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 21 lipca 2022r. do 29 lipca 2022r.;

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 1 sierpnia 2022r.;

 

Informujemy, że przyjmowanie uczniów do szkół wchodzących w skład SOSW trwa przez cały rok!

Informacja dla kandydatów

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w:

- Szkole Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem

- Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, sprzężeniami

- Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężeniami 

- Internacie dla uczniów niepełnosprawnych spoza terenu Sokółki.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż Ośrodek organizuje zajęcia:

• nauczania indywidualnego uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły
• rewalidacyjno – wychowawcze uczniom z niepełnosprawnością głęboką  i sprzężeniami, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły
• wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub,
u których wykryto niepełnosprawność w wieku od urodzenia do czasu pójścia do szkoły.

Wzory dokumentów do pobrania tutaj