Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.soswsokolka.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2011 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2011 rok.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • Część dokumentów zamieszczona jest w formie skanów, a nie jako treść strony;
  • Część publikowanych zdjęć z nie posiada pełnego opisu alternatywnego
  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03. 2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Elżbieta Szomko, e-mail soswszkola@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 711 26 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania dotyczące dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka. W odległości ok. 30 metrów znajduje się przystanek autobusowy MPK nr 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia.

Główne wejście znajduje się od ulicy Osiedle Zielone. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, po uprzednim kontakcie przez dzwonek umieszczony przy drzwiach. Nie stwarza barier architektonicznych - podjazd zabezpieczony barierką, obok znajduje się ciąg pieszy ze schodami (dwa schodki), zastosowano integracyjne płytki stopnic. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego)otwierane ręcznie na zewnątrz budynku.

Przedszkolne wejście z boku budynku, drzwi jednoskrzydłowe - wejście otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez dzwonek umieszczony przy drzwiach. Do drzwi wejściowych prowadzi 5 schodków, brak podjazdu.

Internat - wejście 6 schodów oraz podjazd zabezpieczony barierkami. Z wejścia oraz podjazdu może również korzystać przedszkole. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy internatu, po uprzednim kontakcie przez dzwonek umieszczony przy drzwiach.

Skrzydło szkolne to budynek dwupoziomowy, wewnątrz budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejściem do placówki nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Brak jest oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest częściowo wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. W ciągu komunikacyjnym wejście główne, hol oraz zejście do skrzydła internatu stopnice pierwsza i ostatnia oznaczona jest  żółtym kolorem, obok prowadzi pochylnia dla wózków inwalidzkich.

W holu głównym budynku zainstalowana jest platforma przyschodowa.

Ośrodek posiada parking wewnętrzny, dostępny w godzinach pracy oraz plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu są pracownicy obsługi. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku głównego i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.