Wyniki naboru kadry do projektu

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00 Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

1. Wyniki naboru kadry

2. Informacja o naborze na stanowisko rehabilitanta w projekcie: 

Wpłynęła 1 oferta - zajęcia rehabilitacji ruchowej poprowadzi p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko
- oligofrenopedagog, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitant ruchowy.