Korekcja wad wymowy

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

W ramach projektu „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę” realizowane są zajęcia korekcji wad wymowy. Zajęcia odbywają się w 4-osobowej grupie. Cele zajęć:

CEL OGÓLNY:

 • Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zapewnienie możliwie najlepszych warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi funkcji językowej,
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego,
 • rozwijanie głosu,
 • kształcenie słuchu fonetyczno – fonematycznego,
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych,
 • wywołanie głosek,
 • utrwalenie i automatyzacja artykulacji wywołanych głosek.
 • wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny,
 • usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, przezwyciężanie trudności artykulacyjnych,
 • polepszenie funkcjonowania społecznego wychowanka
 • zdobycie nowych doświadczeń werbalnych,

Podczas zajęć prowadzone są różne ćwiczenia i zabawy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy.

Grupowe zabawy i gry logopedyczne dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa.

Grudzień 2013
Marta Kawrygo-Leonowicz


Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy_1.jpg

 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy_7.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy_9.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy_8.jpg

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

 

Metody stosowane na zajęciach korekcji wad wymowy

W ramach projektu, pt: ,,Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce na zajęcia korekcji wad wymowy uczęszcza 4 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Ponieważ podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa dlatego też na tych zajęciach wiele ćwiczeń jest prowadzonych w formie zabawowej. Metody są dostosowane do wieku i możliwości dzieci oraz dobrane tak aby były jak najbardziej atrakcyjne dla uczestników. Przez to uczniowie z wielką ochotą i zaangażowaniem biorą udział w zajęciach.

Oto niektóre z metod stosowane na zajęciach:

Logopedyczne:

a) ćwiczenia oddechowe – wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne.

Przykłady:

- unoszenie rąk w górę podczas wdechu, spokojne opuszczanie rąk przy wydechu,
- wykonywanie wdechu i zdmuchiwanie świeczki (powoli, szybko) na wydechu,
- wykonanie wdechu wymawiając „s” z jednakową głośnością,
- wykonanie wdechu wymawiając „s” raz ciszej, raz głośniej,
- wykonanie wdechu dmuchając na skrawek papieru,

- wydmuchiwanie baniek mydlanych przez słomkę,
- gra na organkach, trąbce, gwizdku.

b) ćwiczenia narządów artykulacyjnych – usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej.

 • ćwiczenia języka:

Przykłady:

- gwałtowne wysuwanie i wsuwanie języka w głąb jamy ustnej, zlizywanie z talerzyka miodu, posypki na torty,
- „kląskanie” językiem o podniebienie twarde,
- dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych zębów przy silnie opuszczonej żuchwie,
- unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego,
- wysuwanie języka na górną wargę,
- odklejanie  „cukierka” od wałka dziąsłowego,
- kilkakrotne uderzanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy,
- wypychanie językiem policzków.

 • ćwiczenia warg:

Przykłady:
- szybkie zmienianie układu ust „uśmiech”-„ryjek”,
- wykonywanie ruchów imitujących gwizdanie i cmokanie,
- zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie,
- dmuchanie przez wargi ułożone w kształt dziobka i z zębami górnymi na dolnej wardze,
- parskanie,
- półuśmiech-odciąganie na przemian kącików warg,
- nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza ustami lub nosem.

 • ćwiczenia podniebienia miękkiego:

Przykłady:
- wdychanie i wydychanie powietrza przez nos,
- wypowiadanie sylaby apa z przedłużeniem momentu zwarcia warg,
- wypowiadanie sylab ap, op, ep, yp, up z przedłużeniem zwarcia warg,
- ćwiczenia z rurką (przenoszenie kawałków papieru),
- ziewanie.

 • ćwiczenia żuchwy:
  - opuszczanie i unoszenie żuchwy ku górze,
  - wykonywanie ruchów poziomych, raz z wargami rozchylonymi, raz z zamkniętymi,
   - ruchy do przodu i do tyłu.

c) ćwiczenia emisyjno – głosowe

Przykłady:
- próby wymowy poszczególnych bądź niektórych samogłosek na różnej tonacji,
- ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych ( muuu..., chał chał..., pi pi..., itp.),

d) Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
- wywołanie głoski w izolacji,
- utrwalanie głoski korygowanej w sylabach,
- utrwalanie głoski korygowanej w wyrazach ,
- utrwalanie głoski korygowanej w zdaniach,
- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,
- ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

 e) Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną

 • ćwiczenia ortofoniczne:
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego – usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych,  odtwarzanie w układzie przestrzennym wystukanego „ rytmu”, rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski itp.
 • ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika

Przykłady:
- „Koń” - należy kroczyć unosząc wysoko kolana, podobnie jak koń w cyrku. Dzieci chodzą coraz szybciej, aż wreszcie biegną. Następnie zwalniają i w końcu stają.
 piłką powinno wypaść na mocną część taktu, zaś w czasie pozostałych piłkę należy przetrzymać,

 • ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny:
  Przykłady:

- rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów i nazw na obrazkach, w otoczeniu,

- opowiadanie historyjek obrazkowych,
- opowiadanie ilustracji,
- udzielanie odpowiedzi na pytania,
- gry i zabawy ortofoniczne,

 • ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

Przykłady:
- dobieranie par obrazków (identycznych) na materiale tematycznym (materiał tematyczny przedstawia przedmioty znane dziecku z otoczenia),
- dobieranie par obrazków
- identyfikowanie kolorów,
- wyszukiwanie w rzędzie obrazków jednego różniącego się szczegółem,
- dokładanie elementów,
- rozpoznawanie głosów zwierząt,
- różnicowanie dźwięków instrumentów,

Lingwistyczne:

- metoda fonetycznych przekształceń,

- metoda słów kluczowych i rozpoczynania od nich terapii;

- ćwiczenia dykcyjne;

Pedagogiczne:

- metoda dobrego startu;

- ćwiczenia rytmizujące;

- mówienie rytmiczne;

- ćwiczenia słuchu muzycznego;

Psychologiczne:

- techniki relaksacyjne,

- psychodrama.

Styczeń 2014
Marta Kawrygo-Leonowicz

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy13.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy14.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy17.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy16.jpg       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W lutym na zajęciach korekcji wad wymowy uczniowie wykonywali ćwiczenia usprawniające czubek języka, ćwiczenia fonacyjne., wzbogacali też swój słownik oraz pamięć słowną. Do tego posłużyła im między innymi znana wszystkim bajka „Czerwony kapturek”.  Na podstawie historyjki obrazkowej musieli też tworzyć ciągi przyczynowo- skutkowe oraz zbudować krótka wypowiedź słowną.

Luty 2014
Marta Kawrygo-Leonowicz

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy29.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy31.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy32.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy33.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W marcu na zajęciach korekcji wad wymowy poszerzyliśmy słownictwo z zakresu tematycznego – wiosna. Wykonywaliśmy ćwiczenia artykulacyjne. Miały one na celu:

· usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy (dolnej ruchomej szczęki),

· opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,

· wyrobienie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków,

· usprawnienie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego,

· wyuczenie prawidłowego połykania.

W tematyce znalazły się również ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej.

Przykładowe ćwiczenia:

Przykłady ćwiczeń słuchowych:

- rozpoznawanie odgłosu darcia papieru, stukania, wysypywania klocków, szumy wody, itp.,
- wskazanie z zasłoniętymi oczami źródła dźwięku,
- rozpoznawanie różnych instrumentów muzycznych, np.: trąbka, bębenek, trójkąt – wystukiwanie rytmu, klaskanie;
- naśladowanie głosów zwierząt – dzieci odgadują „czyj to głos?”;
- zabawy z rozpoznawaniem dźwięków wydawanych przez różne przedmioty – najpierw z patrzeniem, później – bez patrzenia na źródło dźwięku;
- rozróżnianie natężenia dźwięku, długości jego trwania, wysokości i tempa. Dzieci odgadują, który dźwięk jest: głośny – cichy, krótki – długi, szybki – wolny?
- rozpoznawanie dźwięków i głosów odtwarzanych z taśmy magnetofonowej (zwierząt, przyrody, ludzi, dźwięków z najbliższego otoczenia);

Marzec 2014
Marta Kawrygo-Leonowicz

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy34.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy36.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy20.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy26.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Kolejny miesiąc i kolejne wyzwania. Tym razem również na zajęciach korekcji wad wymowy nie zabrakło gimnastyki narządów mowy czy ćwiczeń oddechowych. W tym miesiącu poszerzyliśmy słownictwo obejmujące święta wielkanocne. Musieliśmy budować poprawne zdania – opowiadać o tym „Kim będę gdy dorosnę”. Nie zabrakło również znanego wszystkim wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” dzięki któremu mogliśmy odgrywać scenki i ćwiczyć naszą wymowę.

Każdym zajęciom korekcji wad wymowy atrakcji dodają otrzymane pomoce dydaktyczne takie jak zagadki słuchowe,  przybory do ćwiczeń oddechowych czy przybory do utrwalania poszczególnych głosek trzech szeregów. Dzięki takim pomocom dzieci bardziej angażują się w zajęcia, ćwiczenia wydają się ciekawsze i zachęcają do pracy.

Kwiecień 2014
Marta Kawrygo-Leonowicz

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy28.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy37.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy47.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy48.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy49.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy40_t2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W maju na zajęciach korekcji wad wymowy mieliśmy dużo zajęć grafomotorycznych. Głównym celem ćwiczeń jest przygotowanie do nauki pisania poprzez stymulację wielozmysłową. Rozwijaliśmy koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę rąk,  usprawnialiśmy poziom graficzny rysunku i pisma. Dzięki tematowi „Urodzinowy tort” utrwalaliśmy prawidłowy  tor oddechowy, oraz ćwiczyliśmy wydłużanie fazy wydechowej. Wykonywaliśmy  również dużo ćwiczeń artykulacyjnych przygotowujących do prawidłowej realizacji głosek szeregu syczącego (s, z, c, dz).

Każdym zajęciom korekcji wad wymowy atrakcji dodają otrzymane pomoce dydaktyczne takie jak zagadki słuchowe,  przybory do ćwiczeń oddechowych czy przybory do utrwalania poszczególnych głosek trzech szeregów. Dzięki takim pomocom dzieci bardziej angażują się w zajęcia, ćwiczenia wydają się ciekawsze i zachęcają do pracy.

Maj 2014
Marta Kawrygo-Leonowicz

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy50.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy52.jpg

 

  

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy54.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy46_t2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: „Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W czasie czerwcowych zajęć uczniowie uczestniczący w zajęciach poszerzali słownictwo z zakresu zabaw na świeżym powietrzu, segregowali obrazki w zbiory, opowiadali o swoich ulubionych bajkach oraz ćwiczyli narządy artykulacyjne. W czasie ostatnich zajęć nauczyciel prowadzący przeprowadził badanie mowy i porównał osiągnięcia uczniów .Podczas realizacji zajęć projektowych nauczyciel na bieżąco współpracował z rodzicami tzn. informował o sposobach pracy z dzieckiem w domu, o postępach informował również wykorzystanych pomocach.

Każde zajęcia korekcji wad wymowy uatrakcyjniały pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu dzięki czemu zajęcia stawały się ciekawsze dla uczestników.

Cele zajęć korekcji wad wymowy zostały osiągnięte. Dzięki zajęciom dzieci wzbogaciły słownik czynny i bierny. Poprawiła się sprawność narządów artykulacji-  coraz więcej głosek jest realizowanych poprawnie.  Dzieci kształciły również percepcję słuchową, wzrokową, ćwiczyły pamięć i koncentracje. Rozwijały umiejętność budowania wypowiedzi. Wzrosła także sprawność grafomotoryczna i manualna uczniów.

Czerwiec 2014
Marta Kawrygo-Leonowicz

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy48_1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy49_1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy50_1.jpg

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/korekcja_wad_wymowy53.jpg