Integracja sensoryczna

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

W ramach projektu „Słoneczna edukacja – nauka poprzez zabawę” realizowane są zajęcia integracji sensorycznej. Zajęcia odbywają się w grupie 4 osobowej, najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 Metoda ta polega na integracji czynności zmysłów z właściwą reakcją ruchową. Jest to możliwe dzięki procesom dokonującym się w mózgu każdego człowieka, polegającym na odbieraniu, rozpoznawaniu, przetwarzaniu i odpowiednim interpretowaniu już posiadanych informacji, które mózg czerpie ze zmysłów, następnie odpowiada  właściwą reakcją ruchową.

Odbiór wrażeń dotykowych i proprioceptywnych ma podstawowe znaczenie dla rozwoju percepcji schematu ciała. Wpływa więc na funkcje motoryczne: koordynację ruchów, sprawność manualną i lateralizację, planowanie sekwencji ruchów, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w rozwoju samoobsługi, przyswajaniu technik rysowania i pisania, w posługiwaniu się narzędziami. Układ przedsionkowy pomaga w prawidłowym odbiorze wrażeń przez system wzrokowy, słuchowy, proprioceptywny. Ma wpływ na stabilizację napięcia mięśniowego, utrzymanie równowagi, koordynację, płynność ruchów ciała i ruchów gałek ocznych. Znajduje to odzwierciedlenie w przyswajaniu technik szkolnych, jak również w nabywaniu sprawności ruchowej i umiejętności w zakresie samoobsługi.

Stymulowanie dziecka w metodzie SI polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom podczas zabawy lub wykonywaniu określonego zadania.

W listopadzie i grudniu odbywały się zajęcia mające na celu:

  • stymulowanie systemu dotykowego poprzez: 

-  masaże połączone z dociskami

- rolowanie , toczenie po materacu

- dotykanie oraz chodzenie po materiałach o różnego rodzaju fakturze

  • stymulowanie systemu słuchowego, wzrokowego i węchowego poprzez:

- ćwiczenia z wykorzystaniem światłowodów, ultrafioletu , tarczy świetlnej, lusterka

- wygrywanie melodii na pianinku dźwiękowym

- słuchanie szumu wody oraz trzepotu piórek w kolumnach

- poznawanie zapachów różnego rodzaju substancji spożywczych oraz olejków eterycznych.

 Grudzień 2013
B. Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu. 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna16.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna13.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna19.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

Celem zajęć prowadzonych metodą SI z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością jest kształtowanie wrażliwości i percepcji zmysłowej, które prowadzą do rozwoju procesów integracji sensorycznej.

Stymulowanie zmysłów wpływa na kształtowanie się percepcji oraz kinestezji sprzyja minimalizacji deficytów zmysłowych przejawiających się np. jako nadwrażliwość czy podwrażliwość. Ważne również jest też kształtowanie somatognozji ( czucia i świadomości swojego ciała), która warunkuje powstanie własnej tożsamości, identyfikowanie się jako”ja”, osiąganie kompetencji samoobsługowych, matematycznych.

Doświadczenia sensoryczne są bardzo ważne i cenne zwłaszcza w przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością, które z racji swoich ograniczeń np. ruchowych czy poznawczych nie mogą swobodnie i wielozmysłowo samodzielnie poznawać otoczenie oraz zdobywać wiedzę o nim.

W dalszej części projektu odbyły się zajęcia mające na celu:

  • Normalizację systemu dotykowego poprzez:

- ćwiczenia z wykorzystaniem kształtek

- zabawy w suchym basenie;

  • Dostarczanie wrażeń przedsionkowych i proprioceptywnych poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem piłki Bobath, beczki, deski rotacyjnej, taboretu obrotowego, batuty, hamaka oraz huśtawki typu T;
  • Poprawę reakcji równoważnych z wykorzystaniem beczki, piłki Bobath oraz deski do ćwiczeń równoważnych.

Styczeń 2014
Bożena Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna24.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna29.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna26.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna31.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

U podstawy rozwoju integracji zmysłowej leżą trzy najwcześniej dojrzewające, podstawowe układy zmysłów: dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy. To one stanowi bazę, która wraz z rozwojem i integracją odruchów, nadaje kształt rozwojowi dziecka. Układ dotykowy ma receptory umiejscowione w skórze i na jej powierzchni, odbierające wrażenia lekkiego i głębokiego dotyku, nacisku, ciepła zimna, bólu. Percepcja to odbiór wrażeń płynących z mięśni i ścięgien, informujących mózg o położeniu ciała, jego poszczególnych części o tym, czy  i jakie ruchy wykonuje. Układ przedsionkowy, inaczej zmysł równowagi ma receptory w uchu wewnętrznym, reaguje na siłę grawitacji, ruch linearny i obrotowy oraz przyśpieszenie.

W kolejnej części projektu odbywały się zajęcia mające na celu dostarczanie wrażeń przedsionkowych i proprioceptywnych oraz ćwiczenia poprawiające reakcje równoważne.

Luty 2014
B. Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna34.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna39.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna37_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna38_t2.jpg

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

Z rozwojem integracji zmysłowej wiąże się całokształt funkcjonowania człowieka, ponieważ to, w jaki sposób odbieramy bodźce , integrujemy oraz interpretujemy wpływa na jakość i precyzję wykonywanych czynności. Aby więc dziecko mogło prawidłowo funkcjonować, wszystkie zmysły muszą prawidłowo działać i harmonijnie ze sobą współpracować.

W dalszej części projektu odbywały się zajęcia poprawiające reakcje równoważne i posturalne oraz somatognozję. Podczas ćwiczeń dzieci mogły korzystać z pomocy zakupionych do realizacji projektu. Zakupione pomoce uatrakcyjniały zajęcia oraz dostarczały nowych doświadczeń. Były to kule rehabilitacyjne i ścieżki zdrowia- fakturowe kładki. Podczas ćwiczeń i masaży  dzieci polubiły ćwiczenia i teksty piosenek zawarte w książce „Masażyki dziecięce”. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć terapeutycznych wykonywane były przy akompaniamencie muzyki dołączonej do książki „INTEGRACJA SENSORYCZNA NA CO DZIEŃ”.

Marzec 2014
B. Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna41.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna44.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna45.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna47.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą objawiać się min. niezgrabnością ruchową, trudnościami w samoobsłudze, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami mowy, słabą koncentracją uwagi, a nawet zaburzeniami zachowania i emocji. Zaburzenia układów zmysłowych wiążą się też ze złą modulacją wrażeń zwłaszcza dotykowych, proprioceptywnych i przedsionkowych.

Zajęcia dalszej części projektu dotyczyły usprawniania pracy układów przedsionkowego, proprioceptywnego oraz poprawy reakcji postularnych.

Kwiecień 2014
B. Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna49.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna50.jpg/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna52.jpg

 

 

 


 


 

/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna53.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 


Głównym zadaniem zajęć jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, głównie przedsionkowych, dotykowych i proprioceptywnych w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją (czynnością) poprawiającą integrację tych bodźców. Ćwiczenia sprawiają, ze rozwija się umysł i ciało.

W kolejnej części projektu dzieci rozwijały sprawności okoruchowe, poprawiające czas fiksacji oraz koordynację ruchową.

Maj 2014
B. Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna54.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna55.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna56_t2.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna58_t2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

W ramach projektu „Słoneczna edukacja- nauka przez zabawę” realizowano zajęcia integracji sensorycznej z czwórką dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej. W zajęciach wzięły udział 2 dziewczynki i 2 chłopców. Zajęcia trwały od listopada do czerwca 2014r. Wyniosły 30 godzin pracy. Zajęcia polegały na kształtowaniu wrażliwości i percepcji zmysłowej. Do zajęć wykorzystano sprzęt do zajęć SI znajdujący się w placówce oraz zakupione w ramach projektu pomoce, które uatrakcyjniły zajęcia. Na zajęciach dzieci miały dostarczaną kontrolowaną ilość bodźców  sensorycznych głównie  przedsionkowych, dotykowych i proprioceptywnych w taki sposób, aby odpowiedziały czynnością poprawiającą integrację tych bodźców.

Ćwiczenia sprawiły, że poprawiła się koordynacja ruchowa, sprawność manualna, orientacja w schemacie ciała i percepcja wzrokowo-przestrzenna. Dzieci zaczęły lepiej skupiać uwagę i zapamiętywać. 

Czerwiec 2014
B. Rećko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna59.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna61.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna62.jpg

 

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/integracja_sensoryczna64.jpg