Usprawnianie technik szkolnych

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W okresie od 12.11.2013r. do 20.12.2013r. na zajęcia usprawniania technik szkolnych uczęszczało 4 uczniów (2 chłopców i 2 dziewczynki). Uczestnicy zajęć z usprawniania technik szkolnych są uczniami kl. I, II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Na początku zajęć dokonano wstępnego rozpoznania możliwości i potrzeb uczniów poprzez analizę orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne i kart badania umiejętności uczniów.

W minionym okresie odbyło się 10 godzin zajęć, podczas których nacisk położony był na dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania. Zajęcia opierały się na zabawach pogłębiających kontakt uczniów z prowadzącym i między uczniami w grupie.

Podczas zajęć wzbogacano słownictwo, pracowano nad koncentracją uwagi. Ćwiczono sprawność manualną ręki wiodącej poprzez chwytanie i rzucanie. Zmniejszano napięcie mięśniowe w stawie łokciowym i w nadgarstkowym poprzez kalkowanie obrazu w różnych pozycjach. Rozwijano orientację przestrzenną i koordynację słuchowo – wzrokowo – ruchową poprzez zabawy ruchowe. Wykonywano ćwiczenia w zakresie wyrównywania zaburzeń percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego poprzez różnicowanie dźwięków mowy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Segregowano obrazki według pierwszej lub ostatniej głoski. Wykonywano szereg ćwiczeń w literowaniu, głoskowaniu i sylabizowaniu. Słuchowo i wyrazowo różnicowano wyrazy podobne do siebie dźwiękowo i graficznie. Układano obrazki z części wg podanego wzoru. Tworzono modele wyrazów z prostokątów fonetycznych.

Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach. Na zajęciach panowała swobodna atmosfera, współdziałanie, a tematyka zajęć dostosowana była do indywidualnych możliwości uczniów.

Grudzień 2013
BeataTur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_4.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_15.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_17.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_6.jpg

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Metody stosowane na zajęciach usprawniania technik szkolnych

W ośrodku potrzeby każdego dziecka traktujemy w sposób zindywidualizowany. Konsekwencją takiego podejścia jest stosowanie różnych form i metod pracy z dzieckiem. Jedną z form pracy na zajęciach jest zabawa. Zabawa sprzyja rewalidacji, umożliwia przeżycie sukcesu i pracę w grupie, co wpływa na budowanie adekwatnej samooceny i integruje dziecko z grupą rówieśniczą, a to będzie miało znaczenie dla jego przyszłego funkcjonowania w szkole. Zajęcia usprawniania technik szkolnych realizowane w ramach projektu oparte są na metodach angażujących całe ciało, bo pozwalają one w dużo większym stopniu pobudzić i wykorzystać potencjał układu nerwowego. Takie metody przynoszą najlepsze efekty.

Stosując elementy metody P. A. Dennisona – zwanej „gimnastyką mózgu” uczniowie wykonują proste, sprawiające przyjemność ćwiczenia ruchowe, które zwiększają u uczniów umiejętność uczenia się. Ćwiczenia ruchowe zawarte w „gimnastyce mózgu”, umożliwiają uczniom włączenie tych części mózgu, które były dla nich uprzednio niedostępne. Ruchy naprzemienne – polepszają koordynację: lewa – prawa strona, wzmacniają zmysł wzroku i słuchu, ułatwiają opanowywanie materiału i jego późniejsze odtwarzanie. Pozycja Cooka to ćwiczenie oddziaływujące podobnie jak ruchy naprzemienne, pobudza korę mózgową, poprawia koncentrację. W czasie krążenia szyją – usuwane jest napięcie, uczeń rozluźnia się, poprawia się przepływ krwi do mózgu. Leniwe ósemki (leżące), to ćwiczenia koordynujące pracę narządu wzroku, pomagają we wzrokowym przekraczaniu linii środka, poprawiają ruchliwość gałek ocznych. Słoń – koordynuje pracę mózgowych ośrodków słuchu obu półkul, koryguje nieprawidłowe napięcie mięśni szyi. Ćwiczeniem poprawiającym orientację przestrzenną i wzrokowe rozróżnianie symboli jest rysowanie oburącz. To ćwiczenie poprawia współdziałanie: ręka – oko w różnych polach widzenia. Wypady w bok, polepszają koordynację: lewa – prawa strona, rozluźniają. Punkty równowagi , to ćwiczenie relaksujące, poprawiające koncentrację i uwagę.

Styczeń 2014
Beata Tur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych50.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych53.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych54.jpg

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych55.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

 

Zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa dzieci jest usprawniana poprzez zastosowanie „Wzorów i obrazków” programu M. Frostig i D. Horne. Większą część pracy stanowią zadania z użyciem ołówka i papieru, jednak poprzedzone są one ćwiczeniami wstępnymi, które mają pobudzić ciało do aktywności podczas rysowania. Do ćwiczeń tych zaliczamy m.in. zabawy z wykorzystaniem lustra, elementy gimnastyki, zabawy manipulacyjne, zabawy paluszkowe, wiersze i piosenki połączone z zabawami. Ćwiczenia te prowadzone są równolegle z ćwiczeniami zawartymi w zeszytach ćwiczeń. Przebieg i rodzaj ćwiczeń w metodzie Frostig zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Stosując tę metodę usprawniamy koncentrację uwagi dzieci, ćwiczymy precyzyjność wykonywanych ruchów oraz wytrwałość w wykonywaniu zadań.

W czasie zajęć stosowane są również elementy metody 18 struktur wyrazowych. Na obecnym etapie uczniowie są wdrażani do:
- różnicowania pojęć: głoska – litera, samogłoska – spółgłoska,
- przypisywania koloru: czerwonego – samogłoskom, czarnego – spółgłoskom, zielonego – sylabom.

Uczniowie rozpoczynają już tworzenie z kolorowych cegiełek prostych wyrazów jednosylabowych i wyrazów dwusylabowych z dwugłoskowych sylab otwartych. Korzystając z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie mają możliwość korzystania w czasie zabawy i rewalidacji z zakupionych nowych pomocy dydaktycznych. M. in. stosowane są elementy Metody Dobrego Startu wg opracowania Marty Bogdanowicz (red.): „Piosenki do rysowania” i „Od piosenki do literki”. Pomogą one uczniom w usprawnieniu koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej, będą sprzyjać rozwijaniu spostrzegawczości, usprawnianiu grafomotoryki. Wykorzystując nowe pomoce dydaktyczne uczniowie ćwiczą sprawność czytania i liczenia, wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach. Wzrasta również ich kreatywność, ponieważ samodzielnie projektują sposób wykorzystania tych pomocy w zabawie.

Luty 2014
Beata Tur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych23.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_32.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_28.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_35_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_36.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_38.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

 

W czasie zajęć usprawniania technik szkolnych często były wykorzystywane pomoce zakupione w ramach projektu, takie jak: „Węże” i „Gąsienice”, „Alfabet”, „Torii”.

Możliwość rozwijania logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej uczniów została zwiększona poprzez stosowanie pomocy dydaktycznej „Torii”.

„Węże” to pomoc dydaktyczna, dzięki której zwiększano precyzję ruchu i zręczność uczniów. Dzięki zastosowaniu tej pomocy poprawiła się ich koncentracja uwagi, cierpliwość i dokładność. Dzieci utrwalały kolory i pojęcia: mały, duży, wielki. Uczyły się sprawnego poruszania po zorganizowanej przestrzeni i rozwijały umiejętność pracy w zespole. Ćwiczenia z użyciem „Węży” wpłynęły na poprawę ich koordynacji wzrokowo – ruchowej.

„Gąsienice” są pomocą, dzięki której rozwijano koordynację wzrokowo – ruchową uczniów, ich sprawność manualną i precyzję ruchów. W czasie zabawy z „Gąsienicami” uczniowie ćwiczyli mięśnie śródręcza prawej i lewej ręki oraz utrwalali prawidłowe trzymanie łyżki – przygotowując się w ten sposób do pisania. 

„Alfabet” był wykorzystywany do utrwalania obrazu graficznego liter, rozróżniania samogłosek i spółgłosek oznaczonych kolorami, co jest niezbędne do opanowania umiejętności czytania.

Marzec 2014
BeataTur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.


http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych21.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych20.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych22.jpg

 


 

 

 


http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_26.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych_41_2_t2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/uspranianie_technik_szkolnych_27_t2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

 

Efektem dotychczasowej pracy w ramach zajęć usprawniania technik szkolnych jest umiejętność dłuższej koncentracji uwagi. Poprzez odpowiednie ćwiczenia uczniowie potrafią wydłużyć czas skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.

Poprawiła się koordynacja wzrokowo – ruchowa. Uczniowie z łatwością potrafią rozróżnić stronę prawą – lewą.

Wykonują szlaczki literopodobne i piszą litery alfabetu samodzielnie lub po śladzie. Potrafią dzielić wyrazy na sylaby i głoski. Dopasowują do głoski odpowiednią literę, tworzą sylaby otwarte z podanych liter i tworzą wyrazy z podanych sylab.

Kwiecień 2014
BeataTur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych24.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych_42_t2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych_43.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych_44.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W miesiącu maju zajęcia obejmowały usprawnianie umiejętności matematycznych. Treści te obejmowały:

określanie stosunków przestrzennych (na, pod, obok, na prawo, na lewo, u dołu, u góry, na środku);

- wyodrębnianie cech wielkościowych i ich porównywanie (wysoki - niski, dłuższy – krótszy);

- rozróżnianie figur geometrycznych o określonych cechach (kształt, wielkość, grubość);

- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10, 20.

W trakcie zajęć matematycznych wykorzystywane były następujące pomoce naukowe: „Dominolo”, „Logigram” „Klocki Dienesa”, „Liczby kolorowe”.

Maj 2014
BeataTur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych50_1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych53_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 


http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych56_1.jpg/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych59.jpg

 

 

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych61.jpg /images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych62.jpg

 

 


 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W ostatnim miesiącu zajęć – czerwcu, uczniowie skupili się na działaniach związanych z określaniem czasu. Zapoznawali się z kalendarzem i zegarem, utrwalali nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia. Uczyli się odczytywać godziny na zegarze z tarczą zegarową ze wskazówkami i na zegarze elektronicznym. Dużą trudność sprawiło rozróżnianie godzin porannych i popołudniowych.

Głównym celem zajęć usprawniania technik szkolnych w ramach projektu było rozwinięcie podstawowych umiejętności szkolnych. Cele szczegółowe zajęć zostały zrealizowane. W realizacji celów przydatne były zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. W wyniku uczestnictwa  w zajęciach czteroosobowej grupy uczniów (2 dziewczynki i 2 chłopaków), wzrosła ich motywacja do nauki i wiara we własne możliwości, rozwinęła się umiejętność spostrzegania, wyszukiwania szczegółów. W ramach zajęć usprawniano koordynację wzrokowo – ruchową i słuchowo – wzrokową. Uczniowie utrwalili obraz graficzny liter i cyfr. Udoskonalili analizę i syntezę wyrazów, co sprzyjało usprawnieniu umiejętności czytania prostych tekstów. Uczniowie usprawniali umiejętności grafomotoryczne, dzięki którym ich pismo będzie bardziej kształtne i czytelne. Wspólna praca w grupie wywoływała pozytywne emocje uczestników zajęć.

Zajęcia zakończone zostały omówieniem efektów zajęć w obecności rodziców i wręczeniem certyfikatów uczestnikom projektu.

Czerwiec 2014
BeataTur

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych65.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych69.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych70.jpg

/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_technik_szkolnych64_t2.jpg