Usprawnianie manualne

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 


W ramach projektu, pt:,,Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim zaoferowano najmłodszym uczniom potrzebującym wsparcia zajęcia usprawniania manualnego.

Celem zajęć jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wyrównywanie szans, rozwinięcie podstawowych umiejętnosci manualnych u 4 uczniów kl. 1-3 sp, w tym dwóch chlopców i dwóch dziewczynek, do końca realizacji projektu.

Celem zadania jest podniesienie sprawności małej motoryki: sprawne chwytanie małych i dużych przedmiotów, manipulowanie nimi, wydłużanie koncentracji uwagi, kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nabycie konkretnych umiejętnosci szkolnych i życiowych, ułatwianie nawiązywania kontaktów emocjonalnych, sprzyjanie budowaniu włąściwych relacji.

Zajęcia odbywają się według opracowanego przez koordynatora rozkładu zajęć zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem finansowym od listopada 2013r. do marca 2014r. w ilości 30h zegarowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce.

Plan zajęć z usprawniania manualnego uwzględnia indywidualne możliwości dziecka.

W zależności od niepełnosprawności dokonany został dobór ćwiczeń.

Efekty zależą od indywidualnych  możliwości psychofizycznych danego dziecka:

- ucz. jest zainteresowany zadaniem,

- ucz. podejmuje próbę wykonania zadania,

- ucz. wykazuje kilku minutową koncentrację uwagi na zadaniu,

- ucz. słucha i wykonuje polecenia nauczyciela,

- cz. nawiązuje kontakt z innymi uczestnikami zajęć,

- ucz. chwyta małe i duże przedmioty,

- ucz. wodzi wzrokiem za ręką, przedmiotem,

- ucz. manipuluje przedmiotami,

- ucz. podejmuje próbę wykonywania konkretnych umiejętności, manipuluje różnymi materiałami sypkimi, prowadzi rękę i wzrok z lewej strony do prawej,  zamalowuje duże powierzchnie i kontury, tnie papier, wydziera, nakleja elementy, modeluje w plastelinie i innej masie, kalkuje, maluje farbami, rysuje kredkami,

- ucz. nazywa lub wskazuje pożądane kolory,

- ucz. podejmuje zadania konstrukcyjne, np. buduje z klocków,

- ucz. układa kilkuelementowe puzzle.

Reasumując:

uczestnik zajęć usprawniania manualnego w okresie do końca realizacji projektu - podniesie sprawność małej motoryki - rąk  - będzie sprawniej chwytał małe i duże przedmioty, manipulował nimi, dłużej koncentrował uwagę, podniesie się jego koordynacja wzrokowo -ruchowa, nabędzie konkretne umiejętności szkolne i życiowe,  łatwiej będzie nawiązywał kontakty z innymi osobami a to będzie sprzyjało budowaniu właściwych relacji z otoczeniem.

Grudzień 2013
MTKuziuta

 Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_6.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_4.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_11.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_8.jpg

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu, pt.:,,Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę”- usprawnianie manualne

Zabawy i ćwiczenia manualne, w tym działania plastyczne podejmowane z dziećmi w formie wspólnej zabawy spełniają ważną rolę: usprawniają manualnie, ułatwiają nawiązywanie kontaktów emocjonalnych, sprzyjają budowaniu właściwych relacji.

Działania plastyczne poprzedzam zabawami manipulacyjnymi z wykorzystaniem substancji nieustrukturowanych takich jak: piasek, ziemia, woda, błoto, kisiel, budyń itp. Dzieci z moją pomocą a później same mogą swobodnie mieszać, klepać, zgarniać dłońmi, jednocześnie obserwując ruch substancji, słuchać wydawanych dźwięków, wąchać, a w przypadku substancji jadalnych – smakować je.
Do manipulacji wykorzystuję także produkty sypkie takie jak: groch, fasola, ryż, makaron, zachęcając dzieci do ściskania w dłoniach, dociskania do podłoża, napełniania i opróżniania mniejszych pojemników. Wymienione materiały sypkie, a także inne rozdrobnione – kawałeczki gąbki, styropianu, włóczki, wstążek, folii aluminiowej, bibuły – stosuję do wysypywania na powierzchnię wysmarowaną klejem. 

Od manipulacji przechodzę do najprostszych technik plastycznych, takich jak malowanie dłońmi, wykorzystując wspomniane już substancje oraz farby klejowe. Chcąc wzbogacić doznania dotykowe dzieci, do farb klejowych dodaję: płatki owsiane, drobną kaszę. Do prac wykonywanych obiema rękoma należy też formowanie brył z różnorodnych tworzyw takich jak: papier, piasek, masa solna.

Stopniowo wprowadzam materiały stawiające większy opór, udostępniam też najprostsze przybory, dostosowując je do stopnia sprawności manualnej każdego dziecka. Są to początkowo gąbki, szerokie pędzle, szczoteczki do rąk. Dzieci sprawniejsze manualnie posługują się kredą, mazakiem, pędzelkiem, nożyczkami .
Dzieci usprawniają dłonie poprzez: stemplowanie, obrysowywanie szablonów, kalkowanie, malowanie – przy pomocy farb różnych powierzchni konturowych, posługując się pędzlami różnej grubości i różnego kształtu, piszą patykiem po zaciągniętej farbą klejową powierzchni kartki papieru, malują na podkładzie z kaszy, ryżu, rysują kredkami świecowymi i ołówkowymi, wycinają, wydzierają, lepią w plastelinie, wykonują prace z włóczek, sznurka, tkaniny, składają papier wg orgiami. Pracy towarzyszy przyjazna atmosfera. Wszelka umiejętność dziecka jest dostrzegana, a wysiłek doceniony.

Każde dobrze wykonane zadanie jest nagradzane. Terapia uwzględnia indywidualne predyspozycje dziecka i jego własne tempo pracy. (Terapię zaplanowano na podstawie zmodyfikowanego autorskiego programu usprawniania manualnego B. Kolasy)

Dzięki środkom otrzymanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego grupa uczestników projektu korzysta z dodatkowych zajęć usprawniających i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Obserwuje się zmniejszanie niesprawności manualnej, pozytywne nastawienie do rówieśników i większą motywację do pracy.

Styczeń 2014
MTKuziuta

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_15.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_11_1.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_18.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_35.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: ,,Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

Efekty pracy uzyskane przez dzieci podczas zajęć projektowych w ramach usprawniania manualnego

Efekty pracy zależały od indywidualnych możliwości danego dziecka.

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach:

- było zainteresowane zadaniem,

- podejmowało próbę wykonania zadania,

- wykazało kilku minutową koncentrację uwagi na zadaniu,

- słuchało i wykonywało polecenia nauczyciela według swoich możliwości,

- nawiązywało kontakt z innymi uczestnikami zajęć,

- chwytało różnej wielkości  przedmioty i nimi manipulowało,

- wodziło wzrokiem za ręką, przedmiotem,

- podejmowało próbę wykonywania konkretnych umiejętności, prowadziło rękę i wzrok z lewej strony do prawej,  przy pomocy nauczyciela zamalowywało duże powierzchnie i kontury, cięło papier, wydzierało, wyklejało, naklejało elementy, modelowało w plastelinie, masie solnej, kalkowało, malowało farbami, rysowało kredkami, manipulowało różnymi materiałami sypkimi,

-z pomocą nauczyciela nazywało lub wskazywało pożądane kolory,

-z pomocą nauczyciela podejmowało zadania konstrukcyjne, np. budowanie z klocków,

-z pomocą nauczyciela układało kilkuelementowe puzzle.

W wyniku zajęć poprawiła się u dzieci koordynacja wzrokowo – ruchowa. Były kształcone konkretne umiejętności szkolne i życiowe. Dzięki podejmowanym oddziaływaniom dzieci  łatwiej nawiązują kontakty z innymi osobami, a to sprzyja budowaniu właściwych relacji z otoczeniem.

Luty 2014
MTKuziuta

Oto kilka zdjęć z realizacji zajęć usprawniania manualnego prowadzone w ramach projektu. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_62.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_63.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_45.jpg

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_41.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_42.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Podsumowanie zajęć  usprawniania manualnego

W ramach projektu ,,Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę” realizowano zajęcia usprawniania manualnego z czwórką dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej, u których zdiagnozowano niepełnosprawność manualną. W zajęciach wzięły udział dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Zajęcia trwały od listopada 2013r. do marca 2014r., obejmowały 30 godzin pracy i polegały na usprawnianiu zaburzonych funkcji.
Do celów terapeutycznych wykorzystano metody plastyczne i zakupione w ramach projektu atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Pracowano indywidualnie i grupowo. Kształtowano umiejetności szkolne i życiowe, dostosowując zadania do indywidualnych możliwości uczestników.

Po zajęciach zaobserwowano u dzieci zmniejszenie sie dysfunkcji. Zmagania z zadaniami zobrazowano fotografiami, z których przygotowano prezentację. Kolorowy pokaz przedstawiono rodzicom dzieci indywidualnie. Rodzice otrzymali informację ustną na temat postępów dzieci. Na ich zatroskanych twarzach malowała sie radość.

A dzieci - dzieci były dumne ze swoich osiągnięć.

Wręczenie certyfikatów uczestnikom zajęć, wystawa prac i prezentacja multimedialna nastąpi w czerwca na ogólnym podsumowaniu projektu przy całej społeczności placówki i rodzicach. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, czworo młodych, niepełnosprawnych uczniów z Podlasia ucząc się poprzez zabawę i korzystając ze słonecznej edukacji zmniejszyło swoją niepełnosprawność.

Marzec 2014
MTKuziuta

Oto kilka zdjęć z realizacji zajęć usprawniania manualnego prowadzone w ramach projektu. Więcej zdjeć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_54.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_55.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_56.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_71.jpg

/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_47.jpg

/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_64.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_66.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_61.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/usprawnianie_manualne_70.jpg