http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o projekcie


/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00 Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 


Cel projektu:


1) zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 13 uczniów z kl.1-3 szkoły podstawowej specjalnej w 100% ośrodków szkolno-wychowawczych w Sokółce prowadzonych przez Powiat Sokólski w okresie od XI 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej. 

2) stworzenie warunków w Szkole Podstawowej Specjalnej w SOSW w Sokółce, objętej wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.

Szczegółowy opis działania

Zajęcia odbywają się według opracowanego przez koordynatora rozkładu zajęć zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i harmonogramem finansowym od listopada 2013r. do czerwca 2014r. w ilości 30h zegarowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce (wyjątek stanowi hipoterapia realizowana w pobliskim Klubie Jeździeckim BIK w Geniuszach). W każdych zajęciach uczestniczy 4 uczniów, w tym dwóch chłopców i dwie dziewczynki zgodnie z zasadą równości płci.

W ramach wsparcia zaproponowano uczniom kl.1-3 szkoły podstawowej następujące zajęcia:

a) korekcja wad wymowy,

b) usprawnianie technik szkolnych,

c) usprawnianie manualne,

d) zajęcia muzykoterapeutyczne,

e) integracja sensoryczna,

f) hipoterapia,

g) dogoterapia.

Efekty zajęć zależą od indywidualnych dysfunkcji dzieci uczestniczących w projekcie.

Zajęcia zakończą się podsumowaniem zajęć i  wręczeniem certyfikatów.